هورمون جیبرلین | خرید هورمون جیبرلین | GA3 | بهترین نوع هورمون

هورمون کشاورزی
هورمون اکسین | هورمون رشد گیاه | فروش هورمون اکسین | کشاورزی
اسفند ۹, ۱۳۹۵
هورمون کشاورزی
ضد یخ درختان | جلوگیری از سرما زدگی | تاخیر گل دهی درختان
فروردین ۳, ۱۳۹۶
Show all

هورمون جیبرلین | خرید هورمون جیبرلین | GA3 | بهترین نوع هورمون

هورمون کشاورزی

 هورمون جیبرلین | خرید هورمون جیبرلین | GA3 | بهترین نوع هورمون

 

۱- طویل شدن سلولها: جیبرلین‌ها همانند اکسین در طویل شدن اندامهای گیاهی نقش بازی می‌کنند.

۲- اثر روی گل دادن: برخی از جالبترین اثرات جیبرلین‌ها روی گل دادن گیاهان است بطوری که همانند اکسین‌ها در گیاهان روز بلند باعث تولید گل و از طرفی در روی گیاهان روز کوتاه باعث توقف گلدهی می‌شود.

۳- طویل شده وتشکیل ریشه‌ها: برخی جیبرلین‌ها با غلظت مناسب لااقل در بعضی گونه‌ها به طویل شدن ریشه کمک می‌کنند و از طرفی دیگر برخی جیبرلین‌ها از تشکیل ریشه روی قلمه‌ها جلوگیری می‌کند که علت آن خنثی کردن اثر اکسین‌ها است.

۴- رشد برگ: با توجه به اینکه طول موج‌های کوتاه ناحیه قرمز در ایجاد رشد برگ موثرترین است این هورمون می‌تواند جایگزین نور قرمز شود.

۵- سبز کردن بذر: بذر انواعی از گیاهان برای اینکه پس از کاشت سبز شود قبلاً لازم است که در معرض نور قرار گیرد؛ نور طیف قرمز از این نظر موثرترین نور است. جیبرلین می‌تواند جایگزین خوبی برای آن باشد و به عبارت دیگردر شکستن دوره خواب بذور، جیبرلین جایگزین نور قرمز می‌شود.

۶- شکستن دوره خواب جوانه: شکستن دوره خواب بعضی از گونه‌های گیاهان چوبی مناطق معتدل تحت کنترل فتوپریود است لذا این هورمون می‌تواند جایگزین خوبی برای فتوپریود به طول کافی باشد.

۷- افزایش طول میان گره‌ها: استفاده از این هورمون در گیاهان می‌تواند منجر به افزایش طول میان گره‌ها شود.


 جیبرلین هورمون  ,خرید هورمون جیبرلین,هورمون سیتوکینین,جیبرلین در انگور,هورمون آبسیزیک اسید,بیوسنتز جیبرلین,هورمون جیبرلین ppt,فروش هورمونهای گیاهیهورمون اکسین,

 

 هورمون جیبرلین

خرید هورمون جیبرلینهورمون سیتوکینینجیبرلین در انگورهورمون آبسیزیک اسیدبیوسنتز جیبرلینهورمون جیبرلین pptفروش هورمونهای گیاهیقیمت هورمون های گیاهیفروش قرص جیبرلینطرز تهیه هورمون اکسینفروش اسید جیبرلیکفروش هورمون های رشد گیاهیقطره اکسینفروش جیبرلینقرص جیبرلیک اسیدسیتوکینین+pdfفروش هورمون سیتوکینینهورمون اکسین در گیاهانسیتوکینین چیست,  هورمون آبسیزیک اسیدهورمون اتیلنهورمون جیبرلینهورمون های گیاهیخرید هورمون جیبرلینبیوسنتز جیبرلینهورمون جیبرلین pptهورمون سیتوکینیناثرات هورمون جیبرلینفروش هورمونهای گیاهیهورمون آبسیزیک اسیدفروش جیبرلینهورمون های گیاهیهورمون اکسینهورمون جیبرلینساخت هورمون ریشه زایی در منزلفروش هورمونهای گیاهیهورمون سیتوکینینقیمت هورمون اکسینهورمون اتیلنهورمون جیبرلین در گیاهانخرید هورمون جیبرلینجیبرلین در انگوربیوسنتز ترپن هاهورمون جیبرلین pptهورمون سیتوکینینقرص جیبرلیک اسیدهورمون آبسیزیک اسیدمقاله هورمون های گیاهیتنظیم کننده های رشد گیاهی+pdfهورمون اکسین+pptهورمون اسید آبسیزیکهورمون گیاهی اتیلنهورمون گیاهی اکسین,, هورمون های گیاهی pdfهورمون رشد گیاهان آپارتمانیقیمت هورمون اکسینفروش هورمون های رشد گیاهیخرید هورمون جیبرلینطرز تهیه هورمون اکسینهورمون رشد گیاهفروش هورمون سیتوکینینشرکت بهنوژنقرص جیبرلیک اسیدفروش هورمون اکسینطرز تهیه هورمون اکسینهورمون سیتوکینینانواع هورمون اکسینهورمون آبسیزیک اسیدهورمون اتیلن در گیاهانهورمون های گیاهی (اکسین )فروش هورمونهای گیاهی,