ضد یخ درختان | جلوگیری از سرما زدگی | تاخیر گل دهی درختان

هورمون کشاورزی
هورمون جیبرلین | خرید هورمون جیبرلین | GA3 | بهترین نوع هورمون
فروردین ۳, ۱۳۹۶
روغن زالو و نحوه ی روغن گیری زالو
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶
Show all

ضد یخ درختان | جلوگیری از سرما زدگی | تاخیر گل دهی درختان

هورمون کشاورزی

ضد یخ درختان |روشهای جلوگیری از سرمازدگی درختان میوه

شرکت نوین کشت پیشرو در کشاورزی نوین

به تاخیر انداختن زمان گلدهی در درختان زرد آلو در مناطقی که احتمال خطر سرمازدگی بهاره وجود دارد ، بسیار مهم و با اهمیت می باشد. کاربرد تنظیم کننده های رشد در پائیز با بهار بلافاصله قبل از توسعه جوانه گل جهت کنترل زمان گلدهی پیشنهاد شده است. بدین منظور استفاده از اتفون و جیبرلیک اسید به غلظت های ۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ میلی گرم در لیتر در طرح آزمایشی فاکتوریل و بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در اواخر ماه های مرداد، و شهریور و مهر به منظور تاخیر در زمان باز شدن گل در سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که اتفون به غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر در اواخر مهرماه با سه و هفت روز تاخیر و جیبرلیک اسید به غلظت ۳۰۰ میلی گرم در لیتر در اواخر مرداد با پنج و در اواخر شهریور با ۱۰ روز تاخیر به ترتیب در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ در مقایسه با شاهد منجر به تاخیر در گلدهی گردیدند. در دو سال آزمایش با افزایش غلظت اتفون و جیبرلیک اسید، درصد گل های باز شده و درصد تشکیل میوه کاهش یافت.

ضد یخ درختان


ضد یخ درختان , جلوگیری از سرمازدگی درختان مرکبات, جلوگیری از سرمازدگی درختان گردو, جلوگیری از سرمازدگی درخت بادام, جلوگیری از یخ زدگی مرکبات, درختان میوه مقاوم به سرما, سرمازدگی درخت گردو, قیمت ضد یخ کراپ اید, ضد یخ تیوفر, قیمت ضد یخ تیوفر, فروش ضد یخ گیاهی, جلوگیری از سرمازدگی درخت گردو, جلوگیری از سرمازدگی درخت بادام, قیمت ضد یخ گیاهی, ضد یخ طبیعی ماشین, روشهای جلوگیری از سرمازدگی درختان میوه, جلوگیری از سرمازدگی درختان گردو, ضد یخ درختان, جلوگیری از سرمازدگی درخت بادام, ضد یخ طبیعی کراپ اید, درختان میوه مقاوم به سرما, سرمازدگی درخت گردو, جلوگیری از سرمازدگی درختان میوه, ضد یخ درختان, جلوگیری از سرمازدگی درخت بادام, سرمازدگی درخت گردو, سرمازدگی درختان مرکبات, درختان میوه مقاوم به سرما, جلوگیری از سرمازدگی درختان مرکبات, جلوگیری از سرمازدگی درختان گردو, ضد یخ درختان, سرمازدگی درختان مرکبات, روشهای جلوگیری از سرمازدگی درختان میوه, جلوگیری از سرمازدگی درختان مرکبات, درختان میوه مقاوم به سرما, سرمازدگی درخت گردو, جلوگیری از یخ زدگی درختان مرکبات, جلوگیری از سرمازدگی درختان مرکبات, ضد یخ درختان, جلوگیری از سرمازدگی درختان میوه, جلوگیری از یخ زدگی درختان مرکبات, ضد یخ طبیعی کراپ اید, جلوگیری از سرمازدگی درخت گردو, جلوگیری از سرمازدگی درخت بادام, جلوگیری از سرمازدگی درخت گردو, درخت فندق در ایران, جلوگیری از سرمازدگی درختان میوه, ضد یخ درختان, درخت فندق استرالیایی, جلوگیری از سرمازدگی درختان مرکبات, جلوگیری از سرمازدگی درخت بادام, جلوگیری از یخ زدگی درختان مرکبات, جلوگیری از سرمازدگی درختان گردو, جلوگیری از سرمازدگی درختان میوه, ضد یخ درختان, جلوگیری از سرمازدگی درخت بادام, سرمازدگی درختان مرکبات, جلوگیری از سرمازدگی درختان مرکبات, درختان میوه مقاوم به سرما, جلوگیری از یخ زدگی درختان مرکبات, ضد یخ درختان میوه, قیمت ضد یخ تیوفر, فروش ضد یخ گیاهی, قیمت ضد یخ کراپ, ضد یخ‌ مرکبات, خرید کراپ اید, محصولات کراپ, قیمت ضد یخ کراپ خودرو,